TSV Ebergoetzen - SV Germ. Breitenberg II 0:1 vom 1.4.2012
1.H Breitenb. 1.4.12 b4334 1.H Breitenb. 1.4.12  b4369 1.H Breitenb. 1.4.12 b4338 1.H Breitenb. 1.4.12 b4342 1.H Breitenb. 1.4.12 b4351 1.H Breitenb. 1.4.12 b4359
1.H Breitenb. 1.4.12 b4365 1.H Breitenb. 1.4.12 b4368 1.H Breitenb. 1.4.12 b4374 1.H Breitenb. 1.4.12 b4355 1.H Breitenb. 1.4.12 b4386 1.H Breitenb. 1.4.12 b4398
1.H Breitenb. 1.4.12 b4420 1.H Breitenb. 1.4.12 b4413 1.H Breitenb. 1.4.12 b4399 1.H Breitenb. 1.4.12 b4423 1.H Breitenb. 1.4.12 b4430 1.H Breitenb. 1.4.12 b4451
1.H Breitenb. 1.4.12 b4461 1.H Breitenb. 1.4.12 b4470 1.H Breitenb. 1.4.12 b4472